Vraag & antwoord

Heeft u een vraag? Kijk dan eerst bij onze veelgestelde vragen. Deze vindt u hieronder. De meest gestelde vragen hebben wij gecategoriseerd in volgorde van de schadebehandeling; van schademelding tot schadevergoeding.

Komt u er niet uit? Neem dan contact op met ons via Chat, WhatsApp of Messenger.

ALGEMEEN

Wat doet 112schade.nl?
De verhaalservice van 112Schade is een juridische dienstverlening voor iedereen en op elk moment. Wanneer u onverhoopt schade lijdt en u bent daar niet zelf voor verzekerd, kunnen wij u helpen de schade mogelijk te verhalen op de aansprakelijke tegenpartij. Hiervoor betaalt u geen premie. Onze kosten zullen wij voor u verhalen op de aansprakelijke tegenpartij.

Hoe kunnen jullie deze service aanbieden?
Voor onze werkzaamheden brengen wij bij de opdrachtgever redelijke kosten in rekening. De kosten voor het verhalen van de schade zijn door ons te verhalen op de aansprakelijke wederpartij. Dit betekent dat de werkzaamheden van 112Schade door de wederpartij betaald moeten worden.

Mocht de aansprakelijke wederpartij – vaak een verzekeraar – deze kosten niet redelijk achten en niet (volledig) willen betalen, dan dienen wij namens de opdrachtgever een klacht in bij het Kifid of een rechtbank. Indien het Kifid of een rechtbank van mening is dat de verzekeraar gelijk heeft en onze kosten niet of gedeeltelijk hoeft te vergoeden, leggen wij ons bij deze uitspraak neer.

Kost jullie service geld?
Onze dienstverlening is niet kosteloos. U tekent een opdrachtmachtiging voor onze dienstverlening. Daarmee claimen wij de kosten die wij maken gelijk met uw schade op de tegenpartij. Wordt uw schade verhaald, dan worden onze dossierkosten ook verhaald.

Voor sommige schadekwesties vragen wij u bij de start van het dossier om een voorschot in de te maken dossierkosten. U meldt de schade nog altijd kosteloos via de website aan en hoort het bij de start van het dossier als er een voorschot betaald moet worden of als er andere kosten in rekening worden gebracht.

Kan een bedrijf ook van deze dienst gebruik maken?
Ja, dat kan. Iedereen die geen dekking heeft op zijn verzekering kan bij ons een schade insturen. Particulieren en bedrijven.

Welke schades kunnen jullie verhalen?
Wij kunnen u bijstaan in het verhalen van alle schade opgelopen in het verkeer.

Verhalen jullie ook schade met een buitenlandse partij?
Wanneer een aanrijding heeft plaatsgevonden in Nederland met een buitenlands voertuig, hebben wij ook mogelijkheden om de schade te verhalen. Aangezien er sprake is van communicatie met een buitenlandse partij, zal het proces wel langer duren. U dient er rekening mee te houden dat het verhalen van een schade gemiddeld 3 tot 9 maanden kan duren en soms nog langer.

Het verhalen van schades opgelopen in het buitenland kunnen wij niet behandelen in onze standaard dienstverlening. Uitgezonderd daarin zijn de schademeldingen die via voor onze samenwerkende partners in behandeling hebben.

Hoe verhaal ik een vandalismeschade?
U parkeert uw auto en bij terugkomst is uw auto beschadigd door vandalisme of door een onbekende dader. Wat nu? Als u WA casco verzekerd bent baalt u natuurlijk van de schade, maar krijgt u deze wel vergoed. Bij een beperktere verzekering zal de verzekeraar de schade vaak niet vergoeden. Gelukkig zijn er ook dan mogelijkheden. Bij vandalisme is de kans klein dat u zelf de dader achterhaalt. U kunt in de buurt rondvragen, maar de kans van slagen is erg beperkt.

112Schade kan u voor deze schade niet bijstaan. Wij kunnen u echter wel op weg helpen. Wat kunt u het beste doen in dit soort gevallen? Lees verder >>

Wat is het verschil tussen de verhaalservice van 112Schade en een rechtsbijstandverzekering?
Verhaalservice

De verhaalservice van 112schade.nl is een dienst voor iedereen en op elk moment. Wanneer u onverhoopt schade lijdt, kunt u deze schade ter beoordeling en verhaal aanmelden via de website. Hiervoor betaalt u geen premie. 112Schade gaat vervolgens met vakspecialisten uw onverzekerde, maar wel verhaalbare, materiële- of letselschade trachten te verhalen op de (verzekeraar van de) veroorzaker van de schade. U heeft 24/7 inzage in het schadedossier, zodat u de voortgang van de verhaalsactie kunt volgen.

Rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekering is een verzekering die u vooraf afsluit en waarvoor premie dient te worden betaald. Op het moment dat u schade lijdt, kunt u deze via ons aanmelden bij uw rechtsbijstandverzekeraar. Deze gaat vervolgens uw materiële- of letselschade trachten te verhalen op de (verzekeraar van de) schadeveroorzaker. De rechtsbijstandverzekering verleent naast de verhaalbijstand bijvoorbeeld ook bijstand in verhaalzaken in het buitenland, contractuele geschillen en gerechtelijke procedures. Tevens kunt u er modulair aanvullende bijstand bij afsluiten, bijvoorbeeld voor consumenten- of arbeidskwesties.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?
Voor deze vraag verwijzen wij u naar ons privacy protocol.

 

SCHADEMELDING

Hoe kan ik de schademelden?
Meld uw schade online. Nadat de schade is ingevoerd krijgt u binnen enkele minuten per e-mail een bevestiging met daarbij een schadenummer en inloggegevens voor uw online portal, om de voortgang van de schade te volgen.

Klik hier om uw schade te melden

Waarom een schadeformulier?
De behandeling van de schade start binnen 112Schade met het ontvangst c.q. beoordeling van het schadeformulier.

Het schadeformulier vormt DÈ basis voor de beoordeling van de aansprakelijkheid. Door de ondertekening van beide partijen geldt het schadeformulier als een onderhandse akte ex artikel 157 RV, dit levert dwingend bewijs op.

Het schadeformulier is niet door de tegenpartij ondertekend. En nu?
In Nederland is het de regel “Wie eist, bewijst”. U kunt met een schadeformulier welke door beide partijen de betrokkenheid van de andere partij aantonen. Een schadeformulier is ook een rechtsgeldig document.

Heeft de tegenpartij het schadeformulier NIET ondertekend, dan is het aan u om de betrokkenheid van de tegenpartij aan te tonen. Ontkent de tegenpartij bij de schade betrokken te zijn of hij ontkent de toedracht dan ligt de bewijslast bij u.

U kunt uw lezing bewijzen door een verklaring van een getuige. Is er geen getuige dan is het lastig om de zaak rond te krijgen. Het is dan uw woord tegen die van de tegenpartij.

Lees hier voor meer info over getuigen

Naast het schadeformulier nog meer stukken?
Heeft u naast het schadeformulier nog meer informatie zoals:

 • foto’s van de schade of van de locatie
 • getuigenverklaringen
 • schadeofferte/pro forma nota
 • etc.

Stuurt u deze stukken dan mee in uw schademelding of upload deze stukken bij uw online schademelding.

Na uw schademelding en het opmaken van het dossier kunt u nog steeds aanvullende stukken rechtstreeks uploaden in uw dossier of ons per e-mail toesturen onder vermelding van uw dossiernummer.

De schade is gemeld en dan?
Wanneer wij het volledig ingevulde schadeformulier hebben ontvangen, bekijken onze schadebehandelaars of er mogelijkheden zijn om uw schade te verhalen op een tegenpartij. Wanneer wij mogelijkheden zien, starten wij de verhaalsactie. Zien wij geen mogelijkheden, dan lichten wij u dit toe.

De verhaalsactie start door het aansprakelijk stellen van de tegenpartij of zijn verzekeraar. Dit doet onze schadebehandelaar voor u.

Gedurende de behandeling van uw schade wordt u op de hoogte gehouden door de schadebehandelaar per e-mail, sms of bericht in uw digitale dossier.

 

WAT IS DE SCHADE?

Welke schade kan ik claimen?
U kunt bijvoorbeeld schade aan uw voertuig of kleding claimen. Is er iemand gewond geraakt? Dan kunnen wij voor u ook de volgende zaken verhalen:

 • inkomensverlies
 • smartengeld
 • kosten van huishoudelijke hulp
 • en nog veel meer

Klik hier voor meer informatie over letselschade. Denkt u wel aan uw schadebeperkingsplicht? U moet proberen de te claimen schade zo laag mogelijk te houden.

Ik heb letselschade en nu?
Het is belangrijk dat, indien u nog geen medische hulp heeft gezocht, u van het opgelopen letsel melding maakt bij de huisarts. Indien u dit nog niet heeft gedaan, dan het verzoek om dat alsnog te doen. Het opgelopen letsel kan ook van kortdurende aard zijn geweest.

Verder is het verstandig dat u foto’s maakt en bewaart van het zichtbare letsel dat is opgelopen.

Wat kan worden verhaald?

 • verlies aan verdienvermogen
 • kosten van huishoudelijke hulp
 • medische kosten voor zover deze niet door de ziektekostenverzekeraar worden vergoed (eigen risico)
 • smartengeld

Klik hier voor meer informatie over letselschade.

Kan ik kledingschade of schade aan goederen claimen?
Als deze schade het gevolg is van het ongeval, kunt u deze claimen. U moet dan nog wel beschikken over bijvoorbeeld de aankoopbon of een bankafschrift waaruit blijkt wanneer u de kleding of goederen heeft gekocht.
Moet ik de auto laten taxeren?
Dat hoeft u niet zelf te doen. Wij schakelen voor u een schade-expert in. We hebben echter wel een schatting van de schade nodig. Het is dus wel van belang dat onze schade-expert de schade aan uw voertuig kan begroten.

Een expertise ter vaststelling van de schade wordt wenselijk geacht wanneer de reparatiekosten van de schade worden geschat op meer dan € 500,00 (incl. btw).

Wat is een pro forma nota?
Een pro forma nota is een begroting van de schade aan uw voertuig opgesteld door een schadehersteller. Indien de verwachte schade minder dan € 500,00 bedraagt, kunt u volstaan met een pro forma nota.

Is de schade hoger dan € 500,00? Dan zal er een expert bij moeten komen. Wij schakelen voor u de expert in.

Mijn garage of reparateur heeft al een begroting opgesteld. Is dit voldoende?
Indien de schade onder de € 500,00 is begroot, is dit voldoende en kunt u volstaan met het insturen van de schadebegroting.

Komt de schadebegroting boven de € 500,00? Dan ontvangen wij deze ook graag, vervolgens zullen wij na beoordeling alsnog een expert inschakelen.

De garage vraagt een vergoeding voor de schatting van de schade aan mijn auto. Moet ik die betalen?
Vaak brengt een reparateur taxatiekosten c.q. schattingskosten in rekening. Deze kosten worden regelmatig verward met de expertisekosten.

De taxatiekosten brengt een reparateur (en niet een expert) in rekening, omdat hij een schatting van de schade heeft gemaakt en/of het voertuig tijdelijk bij zijn bedrijf heeft laten stallen in verband met expertise. Verder voert de reparateur het overleg met de expert, wat tijd kost die hij in rekening brengt. Een expert is onafhankelijk en zal op objectieve wijze de schade aan het voertuig vaststellen. Hij maakt hiervan rapport op.

In het expertiserapport zitten de kosten van de reparateur in het totale schadebedrag. De schadehersteller verzoekt u wel vaak vast zijn deel te betalen. Laat u het voertuig uiteindelijk bij deze schadehersteller repareren hoeft u alleen het verschil tussen het totale schadebedrag en de reeds betaalde taxatiekosten bij te betalen. Laat u het voertuig niet maken en wij kunnen de schade verhalen dan krijgt u vanuit de tegenpartij het totale schadebedrag waarin de reeds betaalde taxatiekosten van de schadehersteller zijn opgenomen.

De expert is geweest. Wat nu?

Na het bekijken van uw voertuig zal de expert een expertiserapport opstellen. Gemiddeld duurt dat 7 werkdagen. In sommige gevallen kan dit langer duren, bijvoorbeeld als de expert afhankelijk is van aanvullende informatie van u of van de schadehersteller of van een opkoper bij total loss.

De expert of de reparateur zal u op de hoogte brengen van de bevindingen van de expert.

HET SCHADEHERSTEL

Mag ik mijn auto overal laten repareren?
Zodra de schade is vastgesteld, staat het u vrij uw voertuig te laten repareren bij de garage van uw keuze.
Wanneer mag ik mijn auto laten repareren?
Dit is afhankelijk van de hoogte van het schadebedrag.

Schadebedrag lager dan € 500,00

Is het schadebedrag lager dan € 500,00? Dan hoeft er geen schade-expert bij de auto te komen. In dat geval hebben wij een (pro forma) reparatienota nodig. Op basis van deze nota kunnen wij de schadeclaim bij de tegenpartij indienen. U mag het voertuig dan direct laten maken.

Let op! Dit zegt niets over of het ons lukt om de schade te verhalen op de tegenpartij. U loopt te allen tijde het risico dat u de schade al heeft laten repareren maar dat de tegenpartij, om welke reden dan ook, de schade niet wil vergoeden. Repareren voordat de tegenpartij de aansprakelijkheid heeft erkend is derhalve altijd op eigen risico.

Schadebedrag hoger dan € 500,00

Is het schadebedrag hoger dan € 500,00? Dan dient er eerst een schade-expert bij de auto te komen om de schade te begroten. U mag het voertuig laten maken nadat de schade-expert is geweest en het rapport heeft opgesteld.

Let op! Dit zegt niets over of het ons lukt om de schade te verhalen op de tegenpartij. U loopt te allen tijde het risico dat u de schade al heeft laten repareren maar dat de tegenpartij, om welke reden dan ook, de schade niet wil vergoeden. Repareren voordat de tegenpartij de aansprakelijkheid heeft erkend is derhalve altijd op eigen risico.

Hoe lang duurt het tot het expertiserapport is opgesteld?
Nadat de expert het voertuig heeft bekeken, duurt het gemiddeld 7 werkdagen voordat het expertiserapport door ons is ontvangen. Op dat moment sturen wij het expertiserapport door naar de maatschappij en is het rapport voor u inzichtelijk in de portal.
Het voertuig is total loss. Wat gaat er met mijn voertuig gebeuren?
Wanneer het voertuig total loss is verklaard, kunt u bepalen of u het voertuig wenst te behouden of wil verkopen. De expert zal biedingen voor uw voertuig opvragen en desgewenst zal het voertuig aan de hoogste bieder worden verkocht.

Klik hier voor meer info over total loss.

Noodreparatie, mag dat?

Indien het voertuig niet rijdbaar is, maar door een kleine reparatie wel weer veilig gebruikt kan worden, dan spreken we over een noodreparatie of noodherstel. Bijvoorbeeld het vernieuwen/repareren van de linker buitenspiegel, een koplamp of achterlicht of het tijdelijk vastzetten van een beschadigde bumper.

Het uitvoeren van een noodreparatie is mogelijk en zal doorgaans geen problemen geven in het verhalen van uw schade. U bent wellicht zelfs schadebeperkend bezig door na een kleine reparatie het eigen voertuig te kunnen blijven gebruiken en daardoor geen andere extra vervoerskosten/huurkosten te maken.

Is een noodreparatie nodig maak dan wel foto’s van de schade voordat deze tijdelijk of deels wordt hersteld en bewaar de eventuele vervangen/beschadigde onderdelen. De kosten van het noodherstel dient u eerst zelf te betalen.

Zodra de hele schade aan uw auto wordt opgenomen door de schadehersteller of expert kunnen de kosten voor het noodherstel dan worden meegenomen om vervolgens ook te claimen op de aansprakelijke tegenpartij.

De garage of het bergingsbedrijf vraagt geld voor de stalling. Moet ik die betalen?
De kosten voor het stallen van uw voertuig zijn door ons te verhalen op de tegenpartij. U dient ze vaak wel eerst zelf voor te schieten. Probeer deze kosten zo laag mogelijk te houden in het kader van de schadebeperkingsplicht.
Heb ik recht op een leenauto?
Bij schadeherstel kun je tijdelijk niet over je auto beschikken. Heb je recht op een leenauto, en hoe zit het eigenlijk bij een zware schade? Krijg je van de verzekeraar een leenauto? Bij een ongeval krijg je hulp als je niet meer met de auto kunt rijden. Bij diefstal heb je recht op vervangend vervoer voor een bepaalde periode. Ook voor de periode dat de auto bij de schadehersteller staat kun je recht hebben op een leenauto.

Lees meer >>

Zijn de kosten van een huurauto verhaalbaar?
De kosten van een huurauto kunnen wij voor u verhalen. Hierbij gelden wel een aantal beperkingen.

Bij reparatie van uw voertuig kunnen wij de huurkosten verhalen voor de dag dat de schadetaxatie plaatsvindt en voor het aantal dagen dat de reparatie duurt. Bij total loss kunnen wij de huurkosten van maximaal veertien dagen verhalen.

Bij erkenning van aansprakelijkheid komt uiteindelijk 80% van de huur, exclusief brandstofkosten, voor vergoeding in aanmerking. Dit omdat men ervan uitgaat dat u, doordat u niet met uw eigen voertuig kunt rijden, een besparing heeft van onder andere afschrijving en onderhoud.

 

DE SCHADEVERGOEDING

Wanneer kan ik de BTW verrekenen?
BTW staat voor belasting toegevoegde waarde (BTW). Het is een omzetbelasting. Iedereen die iets koopt, betaalt een prijs waarin de BTW is inbegrepen. Het bedrag dat u betaalt bevat dus omzetbelasting. De verkoper of dienstverlener draagt deze BTW later weer af aan de belastingdienst. Lees verder>>
Ik heb een marge-auto, hoe zit dat met de BTW?

Een marge-auto is een voertuig die een particulier bij de dealer of handelaar ingeruild heeft. Op zo’n moment wordt het een marge-auto. De BTW is bij de aanschaf al voldaan, waardoor de volgende koper alleen BTW verschuldigd is over de winstmarge. De meest makkelijke manier om te controleren of het een marge-auto betreft is door het kenteken van het voertuig in te voeren bij de RDW. Staat daar dat het voertuig een privé eigenaar gehad heeft? Dan betreft het een marge-auto. Indien u een marge-auto aangeschaft heeft, dan dient dit ook duidelijk op de aanschaffactuur van het voertuig te staan.

Dit is anders bij een BTW-auto. De zakelijke eigenaar kan de BTW over het aanschafbedrag terugvorderen bij de Belastingdienst, waardoor de BTW uiteindelijk niet betaald is. In zo’n geval is de BTW bij total loss ook niet terug te vorderen, omdat u immers de BTW terug heeft gekregen van de belastingdienst. Omdat de BTW bij aanschaf in feite niet betaald is (omdat dit terug te vorderen is bij de Belastingdienst), zal bij verkoop aan een particulier de BTW wel in rekening gebracht worden. Wordt vervolgens die auto aan weer een andere partij verkocht, dat betreft het weer een marge-auto. 

Hoe snel krijg ik mijn geld?
Hoe snel het verhalen van de schade gaat, is van veel factoren afhankelijk:

 • Hoe snel levert de tegenpartij zijn schadeformulier in?
 • Hoe snel verwerkt zijn tussenpersoon of verzekeringsmaatschappij de schademelding?
 • Moeten er getuige(n) gehoord worden?
 • Is er een politierapport nodig?

Bovenstaande zaken kunnen het proces met enkele weken of maanden vertragen. Gemiddeld verhalen wij binnen 55 dagen een schade. Bij een schade met een buitenlandse partij kan dit oplopen tot gemiddeld 3 maanden.

Betaalt 112Schade mijn schade?
112Schade is niet de verzekeraar, wij vergoeden niet uw schade. De schadevergoeding trachten wij te verhalen op de verzekeraar van de tegenpartij.

Na akkoord aansprakelijkheid en schadeclaim betaalt de verzekeraar de schadevergoeding en overige kosten, zoals expertisekosten en buitengerechtelijke kosten aan 112Schade.

Na ontvangst van de betaling zal 112Schade de schadevergoeding aan u doorbetalen. Dagelijks worden de ontvangen betalingen gecheckt en verwerkt in het dossier. U ontvangt een bevestiging van de betaling per mail of brief.

Ik heb toch meer schade en nu?
U heeft een schadevergoeding ontvangen, maar de schade blijkt bij het herstellen toch hoger of heeft u nog andere kosten gemaakt?

Geen probleem! De schadebehandelaar zal de meerschade aanvullend claimen en trachten te verhalen op de tegenpartij. Het kan zijn dat eerst de schade-expert geraadpleegd moet worden om uw aanvullende schade te beoordelen. De schadebehandelaar zult u daarover nader informeren.