Letselschade

Wanneer u door toedoen van een ander geestelijk of lichamelijk letsel oploopt, is er sprake van letselschade. Letselschade kan verschillende oorzaken hebben. Het kan bijvoorbeeld een gevolg zijn van een verkeersongeval, een arbeidsongeval, ongezonde werkomstandigheden, een gebrekkig product, een hondenbeet, enzovoort.

Letselschade kan grote gevolgen hebben voor u, uw werk en uw gezinsleven. Uw promotiekansen kunnen afnemen of zelfs helemaal verdwijnen. Misschien kunt u tijdelijk of nooit meer werken. Als zelfstandig ondernemer kan er sprake zijn van omzetverlies. U kunt niet meer sporten of uw hobby’s uitoefenen. U kunt niet meer voor uw eigen huishouden zorgen. Dit kunnen allemaal gevolgen zijn van letselschade. Op sociaal en financieel gebied zal uw werk en gezinsleven ingrijpend veranderen.

112schade.nl kan u volledig kosteloos helpen bij het verhalen van uw letselschade op de tegenpartij.

Welke schade kunnen wij voor u verhalen?

Alle schade die buiten uw schuld is veroorzaakt door derden als gevolg van een ongeval, dient door de verzekeraar van de wederpartij vergoed te worden. U dient onderscheid te maken tussen materiële en immateriële schade.

Onder materiële schade wordt verstaan:

  • kledingschade
  • voertuigschade
  • medische kosten (die niet of slechts gedeeltelijk worden vergoed door uw eigen ziektekostenverzekeraar)
  • reiskosten (bijvoorbeeld naar huisarts en/of medisch specialist)
  • pensioenschade
  • verlies verdienvermogen (inkomensschade)
  • verlies zelfwerkzaamheid (zoals klussen in en om uw woning)
  • kosten voor (extra) huishoudelijke hulp
  • enzovoort

U heeft recht op vergoeding van immateriële schade, ook wel smartengeld geld genoemd, voor pijn, verlittekening en gederfde levensvreugde. De hoogte van de smartengeldvergoeding is afhankelijk van het soort letsel, de beperkingen die voortvloeien uit het letsel, uw beroep, uw leeftijd en andere omstandigheden.

Door WIA-regels meer inkomensschade

De nieuwe WIA-regels veroorzaken enorm inkomensverlies bij nieuwe arbeidsongeschikten. Wanneer u arbeidsongeschikt raakt door bijvoorbeeld een verkeersongeval of bedrijfsongeval, dan is er een grote kans dat u in de toekomst geen WIA-uitkering meer zult ontvangen. Door de vernieuwde regels wordt dit veel moeilijker gemaakt. Strengere richtlijnen zijn vanaf 2004 van kracht. Bijvoorbeeld, wanneer u op het moment van de WIA-keuring binnen twee jaar weer (gedeeltelijk) kunt werken, ook al is dit niet wat u voorheen deed, dan krijgt u geen WIA-uitkering meer. Dat betekent een enorm verlies aan inkomsten. Indien u zelf geen schuld heeft aan het ongeval, kan ook deze schade op de tegenpartij verhaald worden.