OVS 3

Botsingsituatie 3

Botsing tussen achter elkaar rijdende motorrijtuigen

a. Enkelvoudige kop-staart botsing
Bij een botsing tussen twee motorrijtuigen die op dezelfde weg achter elkaar rijden en met elkaar botsen in enig deel van het aanrakingsvlak van het voor rijdende motorrijtuig, betaalt de verzekeraar van het achterste motorrijtuig de schade van het voor rijdende motorrijtuig. Dit geldt ook bij afslaan.

b. Kettingbotsing
Bij een kettingbotsing betaalt de verzekeraar van het achterop rijdende motorrijtuig de schade van het direct ervoor rijdende motorrijtuig, indien het achter rijdende motorrijtuig botst in enig deel van het aanrakingsvlak van het direct ervoor rijdende motorrijtuig. Dit geldt ook bij afslaan.

Toelichting

Voor toepassing van dit artikel is het aanrakingsvlak het doorslaggevende criterium. In de situatie waarin het voorste motorrijtuig wordt geraakt door twee achterop rijdende motorrijtuigen of waarin twee naast elkaar rijdende motorrijtuigen achterop worden gereden door één motorrijtuig is de OVS niet van toepassing.

Bij een afslaande motorfiets of een bromfiets zal het aanrakingsvlak dusdanig klein zijn dat meestal sprake is van één rechte lijn evenwijdig aan de denkbeeldige wegas. Bevindt het achterste motorrijtuig zich nog met enig deel op de rechte lijn, dan is dit
artikel van toepassing.

In dit artikel wordt een onderscheid gemaakt tussen een enkelvoudige kopstaartbotsing binnen het aanrakingsvlak (a) en een meervoudige kop-staartbotsing (b), oftewel een kettingbotsing.

Voor de toepassing van de OVS wordt een kettingbotsing teruggebracht tot een keten van enkelvoudige botsingen. Indien bij een van deze enkelvoudige botsingen de situatie zich voordoet dat de OVS niet van toepassing is – bijvoorbeeld omdat de betreffende verzekeraar(s) geen deelnemer aan de overeenkomst is (zijn) of het Waarborgfonds Motorverkeer betrokken is – dan wordt deze enkelvoudige botsing
buiten de keten gelaten en zullen de overige enkelvoudige botsingen volgens dit artikel worden geregeld.

Het afstand doen van verhaal is een cruciaal aspect voor de toepassing van dit artikel. Alleen schade van het voor rijdende motorrijtuig, waarmee wordt gebotst, wordt betaald. In dit kader wordt verwezen naar artikel 12 van deze overeenkomst en de toelichting hierop.

Artikel 12

In de artikelen 1 tot en met 6 wordt de betaling van de schade geregeld. Dit artikel bepaalt vervolgens dat de verzekeraars afstand doen van verhaal jegens elkaar en op welke andere OVS-deelnemer dan ook. Vanzelfsprekend geldt dit voor de twee direct betrokken verzekeraars maar ook voor vorderingen op andere, mogelijk feitelijke veroorzaker(s) die conform de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen zijn
verzekerd bij een aan de OVS deelnemende verzekeraar. Een voorbeeld hiervan is de uitritverlater waarmee niet wordt gebotst maar die wel de oorzaak is van een botsing op de weg of het motorrijtuig waarvan lading afvalt dan wel is afgevallen. Er zal ook niet worden verhaald op een verzekerde van een aan de OVS deelnemende verzekeraar.