Wet Affectieschade

01/01/2019

Het jaar 2019 is aangebroken. Een nieuw jaar, een nieuwe ronde en nieuwe kansen? Deels wel, want ook dit jaar krijgen we te maken met enkele veranderingen in regelgeving. Onder andere zal voor iedereen het salarisstrookje er weer anders uit zien, gaat de koopkracht gemiddeld met 1,5% omhoog, stijgt het lage btw-tarief van 6% naar 9% en gaat de kinderbijslag omhoog. Voor werkgevers wordt de transitievergoeding verhoogt van € 79.000,- naar € 81.000,- en wordt de loondoorbetaling bij ziekte goedkoper (voor kleine werkgevers).

In onze branche is de komst van het Besluit vergoeding Affectieschade een opvallende vernieuwing. Wat is dat nu eigenlijk affectie en wat houdt deze nieuwe wet in? De afgelopen tijd is hier al veel over geschreven. Een kort overzicht over de wet affectieschade die vanaf nu in werking treedt.

Affectie

Allereerst wat is affectie? Affectie komt van het Latijnse woord Ad Facere. De letterlijke vertaling staat voor “iets met iemand doen, iemand aangedaan doen zijn”. Het gaat over genegenheid, positieve emoties of gevoelens die voortvloeien uit erkenning van iemands eigen waarden in het karakter van een ander, meestal in de context van relaties tussen mensen of levensgezellen. Denk daarbij aan de liefde die een ouder voelt voor zijn kind en vice versa.

Wet Affectieschade

Een kind wordt bijvoorbeeld aangereden en blijft levenslang ernstig gehandicapt. Of een partner komt te overlijden door een medische fout. Ook een geweldsmisdrijf kan de oorzaak zijn. Bijvoorbeeld een vader die wordt beroofd en neergeschoten, waarna zijn partner en kinderen alleen achterblijven. ‘Vergoeding van affectieschade kan het leed van naasten van slachtoffers niet wegnemen, maar wel erkenning en genoegdoening bieden en helpen bij de verwerking,’ aldus minister Dekker. ‘Het gaat om de erkenning van het verdriet van personen van wie het leven volledig op de kop staat door een fout van iemand anders.’(bron: Rijksoverheid.nl)

Met de komst van deze nieuwe wet is het mogelijk voor naasten en nabestaanden van een slachtoffer om zelfstandig een aanspraak te maken op vergoeding van smartengeld. De artikelen 6:107 (letsel) en 6:108 (overlijden) van het Burgerlijk Wetboek vormen hierin de basis. Deze regels bestonden al voor het claimen van vermogensschade, maar nu ook voor ander nadeel dan vermogensschade, de vergoeding voor affectieschade. Er moet dan wel sprake zijn ernstig letsel of overlijden van het slachtoffer. Met ernstig letsel noemt men een percentage van 70% functionele invaliditeit.

Welke bedragen en voor wie?

Wie kan er affectieschade claimen en welk bedrag staat daar voor? In artikel 1 Besluit vergoeding Affectieschade worden de (vaste) standaardbedragen genoemd alsmede wie er gerechtigd is te claimen als naaste danwel als nabestaande.

 

Artikel 1;

Afgeleid recht en verweer

Het is voor de naasten en nabestaanden een afgeleid recht. Dat wil zeggen dat er sprake moet zijn van aansprakelijkheid tegen het slachtoffer, de positie van het slachtoffer zelf is leidend. Is een derde niet aansprakelijk te houden voor de schade van het slachtoffer zelf, dan is er ook geen recht tot vergoeding van de affectieschade voor de naasten of nabestaande. De aangesproken partij kan hetzelfde verweer voeren tegen het slachtoffer als tegen de naasten en nabestaanden.

Daarentegen kunnen de naasten en nabestaanden ook ‘meeliften’ in de schadevergoedingsverplichtingen die er zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de beschermende werking die o.a. de fietser en voetganger ontlenen aan artikel 185 WVW en de daaruit ontstane 50%- en 100%-regel als billijkheidscorrectie. Stel het slachtoffer is een kind van jonger dan 14 jaar en heeft ernstig letsel opgelopen door een ongeval met een automobilist. Er geldt dan een verplichting van de automobilist om 100% van de schade van het kind te vergoeden, maar dan ook 100% van de affectieschade voor de ouder. Dit ondanks dat de ouder uiteraard ouder is dan 14 jaar.

Wanneer?

De wet Affectieschade gaat in per 1 januari 2019. Er is geen overgangsregeling of iets dergelijks genoemd. Het is heel zwart/wit. De wet is pas van toepassing op gebeurtenissen vanaf 1 januari 2019. Indien een ongeval zich voor heeft gedaan op 31 december 2018 om 23:50 uur en het letsel of het overlijden van het slachtoffer doet zich voor na 1 januari 2019, dan is er geen schadeclaim mogelijk op grond van de wet Affectieschade. De datum van de oorzaak, de gebeurtenis die aanleiding is voor het letsel of overlijden van het slachtoffer, is daarin leidend.

Ook voor hulp bij het verhalen van letselschade waaronder affectieschade kun je bij 112schade.nl terecht. Onze letselspecialisten adviseren en helpen je graag.