Het taxibedrijf als werkgever

Ook voor werkgevers van een taxibedrijf kan de dienstverlening van de 112schade taxi verhaalservice interessant zijn.

Taxibedrijf met meerdere medewerkers/chauffeurs;

Persoonlijke belangenbehartiging voor de arbeidsongeschikte medewerker/chauffeur.

Hierbij gaat het om juridische bijstand voor de medewerker / chauffeur van het taxibedrijf die buiten zijn of haar schuld gewond c.q. arbeidsongeschikt is geraakt als gevolg van een;

  • (Verkeers-)ongeval tijdens uitoefening van het werk
  • (Verkeers-)ongeval buiten werktijd

De dienstverlening is gericht op het verhalen van de door de medewerker / chauffeur geleden en eventueel nog te lijden materiele en immateriële schade op de aansprakelijke wederpartij. Deze dienstverlening kan door het taxibedrijf aan haar medewerkers / chauffeurs worden aangeboden als een employee benefit.

Loonregres voor het taxibedrijf als werkgever.

Bij ziekte / arbeidsongeschiktheid van de werknemer rust op  de werkgever de wettelijke plicht om het salaris door te betalen gedurende een periode van maximaal twee jaar. Het eerste jaar meestal voor 100% en het tweede jaar voor 70%. Daarnaast maakt de werkgever  kosten voor begeleiding en re-integratie van de zieke c.q. arbeidsongeschikte werknemer.

Stel: de werknemer is buiten zijn schuld betrokken bij een ongeval waardoor hij (tijdelijk)  arbeidsongeschikt is geraakt. De werkgever heeft het wettelijke recht om het netto doorbetaalde loon te verhalen op de aansprakelijke wederpartij. Daarnaast zijn kosten voor de terugkeer van de werknemer naar zijn arbeidsplek verhaalbaar ( bijvoorbeeld kosten voor de Arbodienst of kosten voor re-integratie). Het verhalen van deze schade is specialistisch werk.  Een efficiënte  (letsel-) schaderegeling vereist dan ook een deskundige expert.  112Schade heeft ook voor taxibedrijf met meerdere werknemers in loondienst  alle benodigde kennis en ervaring in huis om het doorbetaalde salaris en de eventuele arbo- en re-integratiekosten te verhalen op de aansprakelijke wederpartij.

Begeleiding voor de getraumatiseerde werknemers/chauffeurs.

Werknemers/chauffeurs die door een traumatische ervaring (bijvoorbeeld als gevolg van een ernstig verkeersongeval of een geweldsdelict) arbeidsongeschikt raken, vertonen een specifiek en soms langdurig ziektebeeld. Door een samenwerking met een daarin gespecialiseerde organisatie kan 112Schade waar nodig traumabegeleiding bieden. Deze dienstverlening leidt over het algemeen tot een versnelde terugkeer op de werkplek.

Taxibedrijf met één werkzame persoon/chauffeur;

De werkzaamheden zijn vergelijkbaar met die voor een taxibedrijf met meerdere werknemers, echter zal in dit geval de dienstverlening gericht zijn op het behartigen van de persoonlijke belangen van de zelfstandig ondernemer, waarbij uiteraard naast de letselschade tevens aandacht wordt geschonken aan alle geleden en eventueel nog te lijden materiële schadefactoren, als ziektekosten, verlies aan verdienvermogen, pensioenschade etc.