WA-Direct en Bedrijfsregeling 16- De klant moet afstand doen van zijn voertuig

17/01/2021

Vanaf 1 juli starten verzekeraars met de pilot Directe Schadeafhandeling, ook wel eerder bekend onder WA-Direct. De naam is aangepast om het misverstand uit de wereld te helpen dat WA-Direct een nieuw product of verzekering is. Het is namelijk een andere handelswijze. Het helpen van een niet-verzekerde klant. Klant belang voorop: Een voor verzekeraars nieuwe service die juist bij belangenbehartigers al jaren de basis vormt van hun dienstverlening. 

Hoe zit dat met het toepassen van Bedrijfsregeling 16 – begrijpt de WA-klant dat hij afstand moet doen van zijn voertuig in geval van total loss?

Communicatie vooraf belangrijk

Uit de Bedrijfsregeling Directe Schadeafhandeling blijkt dat informatieverstrekking aan de klant (benadeelde) heel belangrijk is. Dit geldt voor zowel de eigen verzekeraar als vanuit de WAM-verzekeraar van de aansprakelijke partij.

Artikel 2 Informatieverstrekking en keuzevrijheid

De klant wordt bij het melden van een schade bij zijn eigen verzekeraar gewezen op de keuzevrijheid om zijn vordering in te dienen bij zijn eigen verzekeraar of de WAM-verzekeraar van de aansprakelijke partij.

Bij melding van een schade bij de WAM-verzekeraar van de aansprakelijke partij wijst die de klant op de keuzevrijheid de vordering in te dienen bij de eigen verzekeraar. De melding aan de klant vindt plaats op een transparante en duidelijke wijze, waarbij de informatie waarnaar verwezen wordt goed vindbaar is.

Naast de informatie over de keuzevrijheid wordt de klant ook gewezen op de werking en de inhoud van deze bedrijfsregeling.

 

In de toelichting van artikel 2 kunnen we het volgende lezen:

Toelichting bij artikel 2

De eigen verzekeraar wijst zijn klant op het moment van schademelding op de mogelijkheid om de vordering in te dienen bij de WAM-verzekeraar van de aansprakelijke partij en omgekeerd. Hierbij kunnen de eigen verzekeraar en de WAM-verzekeraar van de aansprakelijke partij de klant voor meer informatie verwijzen naar:

  • een website, app of mijnomgeving en/of;
  • de verzekeringskaart en/of;
  • een brochure;

Al deze mogelijkheden moeten voor de klant goed vindbaar zijn. Ook zullen verzekeraars – als extra service – hun klanten wijzen op het toepasselijke klachtrecht. Verzekeraars wijzen hun klanten verder op de bepalingen uit bedrijfsregeling 16: als een voertuig total loss is verklaard wordt het eigendom van het voertuig overgedragen aan de eigen verzekeraar.

 

 

WA-Direct-en-bedrijfsregeling 16

 

Bedrijfsregeling 16

Eén van de zaken die vooraf door de verzekeraar duidelijk uitgelegd moet worden aan de klant is de werking van bedrijfsregeling 16. Het wordt nu met één woord benoemd in de bedrijfsregeling. Maar wat houdt de bedrijfsregeling 16 eigenlijk in en wat zijn de voor- en nadelen voor, in dit geval, de niet verzekerde WA-klant?

Bedrijfsregeling 16 is in het leven geroepen om diefstal van en fraude met (onderdelen van) gekentekende voertuigen terug te dringen. De verzekeraar zet in de (casco)polisvoorwaarden dat zij het recht heeft om bij total loss de restanten aan een door haar aangewezen partij over te dragen.

De eigenaar van het voertuig moet zijn voertuig dan eerst overdragen aan de verzekeraar, alvorens zij een schade-uitkering krijgt. Wil je als verzekerde geen afstand doen van je voertuig, dan krijg je ook geen uitkering en houdt verder verhaal op.

Er is sprake van total loss als kwalitatief herstel niet meer mogelijk is (technisch), of het herstel een bepaald percentage van de vervangingswaarde overschrijdt (economisch). Hierbij wordt gekeken naar herstel met nieuwe onderdelen. Deze regeling wordt gebruikt bij auto’s tot 10 jaar oud. Voor brom- en snorfietsen geldt een termijn van 5 jaar.

Wel of niet casco verzekerd?

Deze regeling omtrent de afwikkeling van total loss is veelal opgenomen in de polisvoorwaarden en geldt indien een motorvoertuig volledig casco ofwel allrisks is verzekerd. Bij het afsluiten van de verzekeringspolis accepteert de verzekerde deze voorwaarden. Om die reden zal de verzekeraar de verzekerde daar dan ook aan kunnen houden.

Indien de klant het motorvoertuig niet volledig casco heeft verzekerd, dus alleen WA of WA beperkt casco (WA+), dan gelden ook deze voorwaarden omtrent total loss niet indien de klant een mogelijk verhaalbare aanrijdingsschade meldt.

Niet altijd schadeherstel of verkoop van het beschadigde voertuig

De WA-klant heeft meestal niet voor niets het voertuig niet ‘rondom’ verzekerd. Meestal zijn het voertuigen die ouder zijn dan 5 jaar danwel met een lagere aanschaf- of dagwaarde en accepteert de eigenaar het risico van aanrijdingsschade.

In de praktijk blijkt daarnaast dat het merendeel van deze grote groep niet-casco verzekerden niet altijd de schade laat herstellen of het voertuig verkoopt indien er sprake is van (economisch) total loss.  Zo bedenkt men nog goed te kunnen rijden met een deuk in het spatbord of wordt de schade hersteld met gebruikte onderdelen. Dat doet dat niets af aan het functionele gebruik. Er geldt in Nederland dan ook geen wettelijke reparatieplicht.

De WA-klant en bedrijfsregeling 16

Vanaf 1 juli kan de WA-verzekerde zich bij de eigen verzekeraar melden met een verhaalbare aanrijdingsschade. Op dat moment weet de klant meestal nog niet wat de schadeherstelkosten zullen zijn. De klant weet dan op voorhand ook nog niet of zijn auto economisch total loss zal zijn, de schade herstelbaar is of dat de klant überhaupt de schade wenst te laten herstellen.

De verzekeraar moet zijn klant informeren omtrent de werking van bedrijfsregeling 16. Als de klant akkoord gaat met de Directe Schadeafhandeling dan gaat hij op dat moment ook akkoord dat indien zijn auto total loss wordt verklaard, hij verplicht afstand moet doen van het voertuig alvorens de schade zal worden vergoed.

Begrijpt de klant deze uitleg niet voldoende, dan kan hij voor een vervelende verrassing komen te staan op het moment dat hij verwacht een schadevergoeding te krijgen en nog met zijn auto te kunnen blijven rijden.

Geen voordeel voor de WA-klant

De bedrijfsregeling 16 is door verzekeraars in het leven geroepen om diefstal en fraude met auto-onderdelen tegen te gaan. Heel begrijpelijk, een direct voordeel voor de verzekerde zit er echter niet in. Bij het afsluiten van een volledige casco-polis accepteert de verzekerde wel deze voorwaarden.

Voor de WA-klant geldt dat echter niet. Bij het verhalen van de schade van deze klant ligt er geen polis ten grondslag waarop de verzekeraar zich kan beroepen. Het is normaal gesproken dan ook niet verplicht om afstand te doen van zijn auto, net zo min dat er een herstelplicht geldt. Het toepassen van Bedrijfsregeling 16 in de Directe Schadeafhandeling levert voor de WA-klant dan ook geen enkel voordeel op, maar het kan alleen maar voor onduidelijkheid of teleurstelling zorgen.

Duidelijke communicatie vooraf door de verzekeraar is dan ook een must, zodat de WA-klant weet waar hij aan toe is en juiste keuze kan maken.

De WA-klant kan nog altijd voor een belangenbehartiger kiezen zoals 112Schade. Er geldt dan nooit een reparatieplicht of verplicht afstand doen van het voertuig in geval van economisch total loss.