Tunnelvisie in een aansprakelijkheidsdiscussie

20/05/2020

Wat vaak kan gebeuren, is dat in de beoordeling van de aansprakelijkheid danwel de behandeling van de schade men een blinde vlek creëert en het geheel niet meer overziet. Als gevolg hiervan verliest men de kern van de zaak. Zo behandelden wij recent een dossier waarin de voormalige belangenbehartiger van de cliënt en de verzekeraar van de tegenpartij verzeild raakten in een aansprakelijkheidsdiscussie over één specifiek onderdeel en daardoor het overzicht verloren. Het dossier is vervolgens aan 112schade aangeboden. Door iets uit te zoomen, een helicopterview toe te passen op alle informatie, is het ons vervolgens vrij snel gelukt om alsnog de schade voor cliënt te verhalen.

Door Sue-Ann Ost

                                                                              De casus

Twee automobilisten reden rechtdoor op dezelfde weg. De cliënt had het voornemen om links af te slaan richting een perceel en remde daarvoor geleidelijk af. Aansluitend daarop botste de tegenpartij in de flank van het voertuig van de cliënt, omdat de tegenpartij moest uitwijken.

Ter beoordeling van de aansprakelijkheid waren de volgende bewijsmiddelen voorhanden:
– een door beide partijen ondertekende schadeformulier;
– foto’s van de situatie ter plaatse;
– een proces-verbaal van de politie;
– verklaringen van een onafhankelijke getuige.

De verzekeraar van de tegenpartij wees aansprakelijkheid af, omdat de cliënt wilde afslaan. Voor het afslaan diende cliënt rekening te houden met het overige verkeer. Als cliënt niet zou zijn afgeslagen, dan had hun verzekerde immers kunnen passeren, aldus de verzekeraar.

Naar aanleiding hiervan ging de toenmalige belangenbehartiger van cliënt in verweer, waarbij de nadruk werd gelegd op het door cliënt vroegtijdig aangeven van richting om links af te slaan. Verder merkte de belangenbehartiger op dat de getuige onafhankelijk was en diens verklaringen enkel gebaseerd waren op feiten.

Desalniettemin handhaafde de verzekeraar haar afwijzende standpunt.

 

Second Opinion

112schade werd nadien verzocht de aansprakelijkheid opnieuw te beoordelen.

Hoewel uit het door beide partijen ondertekende schadeformulier bleek dat cliënt inderdaad wilde afslaan, was dat niet de oorzaak van de aanrijding. De belangenbehartiger en de verzekeraar hebben zich dan ook ten onrechte over en weer gericht op het afslaan.

Wij stelde voorop dat uit geen enkel bewijsmiddel bleek dat de tegenpartij de client wilde passeren, zoals de verzekeraar stelde.
Uit het proces-verbaal van de politie en de verklaringen van de onafhankelijke getuige volgden dat de tegenpartij ten tijde van de aanrijding met zijn telefoon in zijn hand het voertuig bestuurde en niet in de gaten had dat de client vaart minderde. Door diens onoplettendheid was de tegenpartij dan ook niet in staat om zijn voertuig tijdig tot stilstand te brengen, waardoor hij moest uitwijken. Volgens de bewijsmiddelen was hierdoor de aanrijding ontstaan. De discussie of de client wel of niet (vroegtijdig) richting had aangegeven, deed er dan ook niet toe.

Voor de volledigheid verwezen wij naar een uitspraak van de rechtbank Utrecht over een soortgelijke zaak (ECLI:NL:RBUTR:2012:BW0600).
Hierin bevestigde de rechtbank dat het niet van belang was of de afslaande partij tijdig richting aangaf. Zelfs als de afslaande partij niet tijdig richting zou hebben aangegeven, dan nog kon niet gezegd worden dat zijn handelen had bijgedragen tot de aanrijding en daarmee tot de schade. De andere partij had diverse wettelijke regels geschonden, terwijl de enige mogelijkheid voor deze partij was om louter en alleen afstand te houden.

Ook in ons dossier schond de tegenpartij een aantal regels, terwijl het houden van afstand het enige was wat de tegenpartij op dat moment moest doen.


Conclusie

Al met al volgt uit bovenstaande dat er te allen tijde gewaakt dient te worden voor het creëren van een tunnelvisie bij de behandeling van schades. Als schadebehandelaar dient men soms een stap terug te zetten om de kern van de zaak te onderscheiden van eventuele bijzaken. In het onderhavige geval wisten wij de verzekeraar dan ook te overtuigen en daarmee de volledige schade van client te verhalen.

Mocht u verwikkeld zijn geraakt in een soortgelijke situatie, neem dan contact op met 112Schade.nl. Wij zullen u bijstaan bij het verhalen van uw schade!