‘Allianz vergoedt kosten autohuur voor 100%’

19/07/2017
kosten vervangendvervoer

Onlangs heeft de Allianz bij een schade de kosten voor autohuur maximaal vergoedt in plaats van de gebruikelijke 75%. Heeft Allianz hiermee een trend gezet?

In september 2016 is een consument met diens auto betrokken geraakt bij een verkeersongeval. Consument heeft in verband daarmee een beroep gedaan op de verzekering. Verzekeraar (Allianz h.o.d.n. AllSecur) heeft vervolgens de consument een vergoeding voor veertien dagen gebruik van een huurauto toegekend. Verzekeraar heeft zich daarbij gebaseerd op 75 % van de daadwerkelijke kosten van de huurauto, met de bekende maar discutabele argumentatie dat de consument vanwege stilstand van het beschadigde voertuig ook kosten heeft bespaard.

De consument stelde vervolgens dat Allianz niet zonder meer, in zijn algemeenheid, kan stellen dat telkens maximaal 75 % van de kosten van vervangend vervoer behoeft te worden vergoed en heeft verzekeraar vervolgens conform de ANWB Autokosten Calculator  voorgerekend dat door de stilstand van het eigen voertuig een significant lager bedrag is uitgespaard dan de 25 % die verzekeraar niet wenst te vergoeden.

Allianz en consument kwamen er niet uit en hebben de zaak voorgelegd aan het KIFID. Zie hier de uitspraak: https://www.kifid.nl/fileupload/jurisprudentie/GeschillenCommissie/2017/uitspraak_2017-396.pdf

De consument stelde voor om te gaan voor de besparing die uit de ANWB Autokosten Calculator kwam maar de verzekeraar heeft na beraad de kosten voor het vervangend vervoer alsnog volledig vergoed. Een actie die wat mij betreft navolging geniet.

Enige tijd geleden heb ik de discussie rondom de beperkte vergoeding van de huurkosten onder de aandacht gebracht. Ik doel daarbij op het vreemde verschijnsel dat verzekeraars anno 2017 nog steeds 25% in mindering brengen op de gemaakte kosten voor vervangend vervoer. Lees hier het artikel “ Is een vergoeding van maximaal 75% op de huurkosten terecht? Nee.

Wat is het probleem volgens de verzekeraars?

Even een korte samenvatting. De wet zegt in artikel 6:98 BW kortweg dat de schade die voor vergoeding in aanmerking komt in een causale relatie tot het ongeval dient te staan. In artikel 6:100 BW staat vervolgens dat als een nadelige gebeurtenis (een ongeval) tevens een voordeel oplevert, dit opgekomen voordeel in redelijkheid mag worden verrekend.

Kosten voor het huren van vervangend komen dus krachtens artikel 6:96 BW voor vergoeding in aanmerking. Verzekeraars hebben echter bepaald dat er sprake is van een opkomend voordeel. Het opkomend voordeel zit volgens verzekeraars in de paar dagen stilstand van het eigen voertuig. Hierdoor zou er een besparing op de variabele kosten ontstaan, zoals bandenslijtage en onderhoud. Ooit zijn verzekeraars naar het zich laat aanzien onderling overeengekomen dat deze besparing overeenkomt met 25 % van de autohuurkosten met als resultaat dat slechts 75% van deze schadefactor voor vergoeding in aanmerking komt.

Het is natuurlijk het meest werkbaar door met een percentage te werken, maar zuiver is het niet. Zuiver zou zijn om naar de exacte besparing te bekijken. Eerder heb ik gepleit om af te stappen van de achterhaalde 25%-methode en de huurkosten volledig te vergoeden.

Er zijn inmiddels verzekeraars die aangeven bereid te zijn om,  voor wat het opkomend voordeel betreft,  bij de vergoeding van de autohuurkosten uit te gaan van een lager percentage dan de gebruikelijke 25%, echter alleen wanneer de schadelijdende partij kan bewijzen dat het opkomend voordeel ook echt minder is.

De verzekeraar is van mening is dat er sprake is van een opkomend voordeel. Zij stelt dat dit opkomend voordeel in mindering gebracht dient te worden op de gevorderde autohuurkosten (waarvoor de schadelijdende partij het bewijs reeds heeft aangeleverd) en dat dit opkomende  voordeel gelijk is aan 25% van de huurnota. Dient het bewijs voor het opkomende voordeel dan niet krachtens artikel 150 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering door de verzekeraar te worden geleverd of gaat het Verbond van Verzekeraars hier wat van vinden door vanuit het belang van de consument te handelen en in dat geval hun leden te adviseren de kosten maximaal te vergoeden.

Private Lease. Opkomen voordeel?

De actie van Allianz geniet wat mij betreft navolging. Zeker wanneer de schadelijdende partij geen gebruik maakt van een “eigen” voertuig, maar bijvoorbeeld van een leaseauto. Denk hierbij vooral aan de steeds populairder wordende Private Leaseovereenkomsten.

Private lease is een andere manier van een auto ter beschikking hebben. Het houdt in dat je als particulier tegen een vast maandbedrag een nieuwe auto kan rijden zonder dat deze van jou is. Met andere woorden, de particulier heeft het voertuig niet in eigendom.

De contractperiode kan je zelf bepalen, maar varieert tussen de 24 en 48 maanden. Ook kun je zelf bepalen welke modules onderdeel uitmaken van de leaseovereenkomst. Regelmatig besluit de klant om het onderdeel vervangend vervoer niet op te nemen in de overeenkomst. Dat betekent dat bij pech of schade de kosten voor het vervangend vervoer voor rekening van de klant zelf komen. De klant is echter geen eigenaar van de beschadigde (lease-)auto, waardoor het eventuele opkomende voordeel door stilstand van dat voertuig hem niet ten deel valt. In dat geval is het dan ook juridisch niet verdedigbaar dat op de vergoeding van de schadefactor autohuur vervolgens 25% in mindering wordt gebracht.

Goed voorbeeld doet volgen

Diegene die de uitspraak goed hebben gelezen kunnen zeggen dat het maximaal vergoeden van de huurkosten niet een gevolg is van een uitspraak van het KIFID. De uitspraak is zelfs niet eens bindend. Allianz heeft nadat de klacht bij het KIFID is ingediend, zelfstandig besloten de kosten voor de autohuur maximaal te vergoeden. Dit schept dus geen precedent in volgende of oude zaken.

Complotdenkers zouden zelfs kunnen zeggen dat de Allianz het bewust niet op een uitspraak heeft laten komen en uiteindelijk de consument meer geboden dan waar het om gevraagd had, immers de consument stelde een korting voor conform de ANWB Autokosten Calculator maar Allianz ging een stap verder door de kosten volledig te vergoeden. Hiermee hebben zij misschien wel een uitspraak voorkomen maar ik weiger te geloven dat het voorkomen van een uitspraak de achterliggende gedachten was.

Al was het wel de bedoeling dan nog kan Allianz moeilijk in andere zaken met droge ogen blijven beweren dat de 75% regeling een reële regeling is. In deze zaak kan ik geen reden kunnen vinden waarom een 100% vergoeding hier wel terecht was en in andere zaken niet terecht zou zijn. Ik denk oprecht dat Allianz tot de conclusie is gekomen dat de 75% regeling niet houdbaar is en men in toekomstige zaken die regeling ook laten varen en zoals dan vaak gebeurd, volgen automatisch de andere partijen vanzelf.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief